Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Donacione offline

Fondi i solidaritetit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë
llogaria: 300000001327966
Numri tatimor: 4030984271620
SHA Banka Komerciale
Qëllimi i remitancave - CKRM Donacion pa dedikim

Sa do të dëshironit të dhuroni? Si bashkëpunëtor i Solideritetit KKRMV kujdesemi që donacioni juaj të shkojë drejtë në përkrahjen e qëllimit tuaj. Ju falemnderit për dhurimin tuaj!

ден
Personal Info

Select Payment Method

Test GiveWP with the Test Donation Gateway

How it works: There are no fields for this gateway and you will not be charged. This payment option is only for you to test the donation experience.

Вкупно: 1 ден