Menaxhimi me katastrofa në nivel lokal

Përgatitja dhe reagimi ndaj katastrofave është një nga funksionet kryesore të Shoqatës Kombëtare të Kryqit të Kuq të RMV dhe Organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, të cilat rregullohen me Ligjin për Mbrojtje dhe Shpëtimi dhe Ligjin për Kryqin e Kuq . Fatkeqësitë që ndodhën në periudhën e kaluar, nga analizat e bëra dhe në përputhje me rekomandimet, urdhëruan krijimin e moduleve të trajnimit për njerëzit që janë të përfshirë në përgatitjen dhe reagimin ndaj katastrofave, si dhe ndërtimin e kapaciteteve.

Modulet e menaxhimit të fatkeqësive në dispozicion të KKRMV-së kanë për qëllim trajnimin e vullnetarëve dhe punonjësve të KKRMV/ KKQSH dhe Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në përputhje me Federatën Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Materialet ofrojnë njohuri dhe kuptim gjithëpërfshirës të menaxhimit të katastrofës, si dhe procedurat dhe hapat që duhen marrë për përgatitjen dhe përgjigjen ndaj katastrofës, në përputhje me legjislacionin ekzistues.

Duke marrë parasysh nevojat e mësipërme, Kryqi i Kuq i RMV do të organizojë 8 punëtori tre-ditore të destinuara për 32 organizata komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit. Pjesëmarrës në punëtori do të ishin vullnetarë dhe staf nga OKKK/KKQSH.

Punëtoritë do të organizohen me qëllim që të shpjegojnë hapat që duhet të ndërmerren për përgatitjen dhe përgjigjen efektive ndaj katastrofave dhe ata do të fitojnë njohuri dhe aftësi të përgjithshme në menaxhimin e fatkeqësive, me theks në katastrofat specifike që lidhen me fushën territoriale në kompetencat e tyre. Gjithashtu gjatë punëtorive do të paraqiten hapa për vlerësuesit e rreziqeve të mundshme nga katastrofa, për të përgatitur një plan reagimi, për të përgatitur një plan evakuimi, komunikim dhe koordinim midis njësive, monitorim dhe vlerësim, komunikim në situata krize, vlerësim të nevojave humanitare, evakuim, hapa akomodimi , etj

Punëtoritë do të forcojnë dhe përmirësojnë kapacitetin e Kryqit të Kuq për përgatitjen dhe përgjigjen ndaj katastrofave.

 

Donacione onlline – vjen së shpejti

top