Për konkurencë më të madhe në tregun e punës

Njerëzit me një nivel të ulët arsimi ose pa kualifikime i përkasin grupit më të madh të njerëzve të papunë në vend. Papunësia afatgjatë kontribuon në humbjen e aftësive të të papunëve dhe rritjen e përjashtimit shoqëror. Veçanërisht gratë e pakualifikuara të papuna për një kohë të gjatë nuk janë aspak konkurruese në tregun e punës dhe praktikisht nuk janë në gjendje të gjejnë punë. Potenciali i tyre dhe mundësia për integrim në tregun e punës do të rriten me përmirësimin e kualifikimeve dhe aftësive të tyre. Përmirësimi i njohurive dhe aftësive profesionale do të jetë më tej një faktor i rëndësishëm në uljen e varfërisë, veçanërisht në mesin e grave me nivele të ulëta arsimimi, të cilat shpesh janë në rrezik të varfërisë dhe të varura nga ekonomia informale. Nënat beqare gjithashtu përballen me sfida, dhe veçanërisht në situatën aktuale në vend me rreziqe pandemike, shumë qytetarë janë përballur me humbjen e punës, gjë që rrit cenueshmërinë e tyre. Shumë prej tyre do të vlerësonin marrjen e një çertifikate të kualifikimit të duhur – të njohur nga shteti, e cila merret përmes një programi të trajnuar të verifikuar, i cili do të rrisë shanset e tyre në tregun zyrtar të punës. Me punë dhe të ardhura të siguruara, ata do të forcojnë ekonomikisht familjet e tyre.

Kryqi i Kuq i RMV, si një organizatë e verifikuar për këtë qëllim, do të trajnojë 30 kujdestarë të cilët në dy grupe trajnimi, secili për një periudhë prej tre muajsh, do të marrin aftësitë dhe njohuritë e duhura. Gjatë trajnimit, njerëzve do t’u ofrohet ndihmë financiare për ushqim, artikuj higjienik dhe dezinfektim. Me një program trajnimi të çertifikuar, gratë do të jenë në gjendje të punojnë si kujdestare për të ofruar shërbime të kujdesit dhe ndihmës për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara.

Donacione onlline – vjen së shpejti

top