Për transport mjekësor në kohë dhe të sigurt deri tek objektet shëndetësore

Shërbimet shëndetësore dhe sociale janë një nga segmentet e rëndësishme të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Duke i afruar ata me qytetarët e vendit tonë, Kryqi i Kuq përpiqet të transformojë mënyrën e ofrimit të tyre dhe të zgjerojë mundësitë e tyre, duke vendosur modele të vetë-qëndrueshme shoqërore.

Me instalimin e shërbimit – Butoni Emergjent në qytetin e Shkupit, i destinuar për popullatën e moshuar për reagim në shtëpi në raste urgjente, si dhe planifikimin për krijimin e Qendrave Mjekësore Sociale në Shkup dhe Dojran, Kryqi i Kuq synon të zhvillojë dhe të përafrojë qasjen gjithëpërfshirëse dhe të integruar për kujdesin dhe mbështetjen afatgjatë të popullatës në vendin tonë.

Një nga mundësitë inovative për Shoqatën Kombëtare është sigurimi dhe ofrimi i shërbimit për transport mjekësor me një automjet mjekësor, i cili do t’u shërbejë nevojave të përdoruesve të moshuar të shërbimeve dhe shërbimeve të Kryqit të Kuq. Me ndihmën e transportit mjekësor, do të bëhet përgjigje në kohë për të arritur objektet e duhura shëndetësore për të shmangur rreziqet e mundshme. Automjeti mjekësor është planifikuar në të ardhmen të ketë mundësinë për të përmbushur nevojat e komunitetit më të gjerë në kryeqytetin tonë, duke siguruar transportin në institucionet e nevojshme mjekësore dhe njerëzit që kanë më shumë nevojë për të.

Që ky ndryshim të jetë i mundur, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të sigurojë një automjet për transport mjekësor.

 

Donacione onlline – vjen së shpejti

top